Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 22 Aprel, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 20:40

GUAM katibliyinin işə başlaması haqda qərar qəbul edilib


GUAM dövlət başçılarının Kiyev sammiti, 23 may 2006

Ok­tyabr­da Vil­nüs­də Ener­ji sam­mi­ti çər­çi­və­sin­də GU­AM öl­kə­lə­ri döv­lət baş­çı­la­rı­nın yu­bi­ley ic­la­sı, no­yabr­da isə Mad­rid­də ATƏT xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin sam­mi­ti çər­çi­və­sin­də GU­AM XİN rəh­bər­lə­ri­nin top­lan­tı­sı ke­çi­ri­lə­cək.


Bu ba­rə­də ra­zı­lıq dü­nən Nyu-York­da Gür­cüs­tan, Uk­ray­na, Azər­bay­can, Mol­do­va xa­ri­ci iş­lər na­zirlə­ri­nin yı­ğın­ca­ğın­da əl­də edi­lib.


Gö­rü­şün pro­to­ko­lun­da bil­di­ri­lir ki, tə­rəf­lər GU­AM Ni­zam­na­mə­si­nin və təş­ki­la­tın im­ti­yaz­la­rı və im­mu­ni­tet­lə­ri haq­qın­da sa­zi­şin döv­lət­lər ­da­xi­li ra­ti­fi­ka­si­ya pro­se­du­ru­nun sü­rət­lən­di­ril­mə­si­ni töv­si­yə edib­lər. Bu mə­sə­lə­lər GU­AM-ın tez­lik­lə Ba­kı­da ke­çi­ri­lə­cək Par­la­ment As­samb­le­ya­sı­nın ses­si­ya­sın­da mü­za­ki­rə olu­na­caq.


Am­ma na­zir­lər BMT Baş As­samb­le­ya­sı­nın 62-ci ses­si­ya­sı­nın gün­də­li­yi­nə da­xil edil­miş «GU­AM mə­ka­nın­da «don­du­rul­muş mü­na­qi­şə­lər» və on­la­rın bey­nəl­xalq sülh, təh­lü­kə­siz­lik və in­ki­şaf üçün nə­ti­cə­lə­ri» bən­di üz­rə növ­bə­ti ad­dım­la­rı mü­əy­yən­ləş­di­rə bil­mə­yib­lər.


Pers­pek­tiv­də Azər­bay­can, Gür­cüs­tan və Mol­do­va­nın Uk­ray­na­da ak­re­di­tə olun­muş sə­fir­lə­ri­nin GU­AM ya­nın­da dai­mi nü­ma­yən­də ki­mi tə­yin olu­na­caq­la­rı da göz­lə­ni­lir. Na­zir­lər GU­AM ka­tib­li­yi­nin işi­nin baş­lan­ma­sı və Ka­tib­lik­də Mol­do­va nü­ma­yən­də­si­nin tə­yi­na­tı ba­rə­də qə­rar qə­bul edib­lər.


GU­AM öl­kə­lə­rin­də gənc­lər fes­ti­val­la­rı­nın təş­ki­li ba­rə­də Mol­do­va­nın tək­li­fi isə XİN baş­çı­la­rı tə­rə­fin­dən ma­raq­la qar­şı­la­nıb.


XS
SM
MD
LG