Keçid linkləri

2024, 19 İyul, Cümə, Bakı vaxtı 04:06

Başşşlayırıq... Yumun gözzzlərinizzzi...


Ziya F.M.
Ziya F.M.

- Siz müdirləşşşirsiz...harınlaşşşırsız...rüşşşvət alırsızzz...katibəə qzz çay süzzzür...

Ziya F.M.

Şşşşşıııırrrrhaşşşşşııııırrr

(milli hipnoz seansı)

Rahat oturun. Hazırlaşın. Seansımız başşşşşşlayır...

Bədəninizi boşşşşşşaldın...mənə baxın...ancaq mənəəəə...sizz düşşşşünməyin...fikirləşşşşşməyin...hər şşşşşşey sssizzzdən uzaqlaşşşşşır...göz qapaqlarınızzz ağırlaşşşşıır...başşşşınız sallaşşşşır...ancaq məni eşşşşidirsssizzz...təkcə məni...mən hər şeyi edəcəm...sizə ancaq əyləşib mənə qulaq asmaq qalacaq, əlinizi ağdan-qaraya vurmayacaqsızzz, siz yatacaqsızz, ayılanda hər şeyin gözəl olduğunu görəcəksiz, bütün sizi narahat edən şeylər öz-özünə çəkilib gedəcək...Bütün məsələlər həll olunacaq...Sizə heç nə lazım olmayacaq...Hər şşşeyy yaxşşşıı olacaq...

Başşşlayırıq...Yumun gözzzlərinizzzi...

Heç nə sizi narahat etmir...hər şey yaxşşşşılaşşşşır...hər yer gözəlləşşşşir...hər şşşşşeylə barışşşşşırsız...hər şeylə razılaşşşırsız...ancaq məni eşşşidirsizzzz...

Bazar ucuzlaşşır...cibiniz puldan aşağı sallaşşır...geninə-boluna yaşşayırsızzzz...mağazalarda mallar bollaşşşşır....zeynalabdin tağıyevləşşşşşirsiz....kapitalistləşşşşşirsiz...siçanlar cibinizdən qaçışşşşır...maaşınız artırrrr, maşşşınınız merssedessləşşir...müdir mülayimləşşşir, işşş azalır...siz müdirləşşşirsiz...harınlaşşşırsız...rüşşşvət alırsızzz...katibəə qzz çay süzzzür...göz-qaşşş oynadır...gülümsünür...hər şeyə razılaşşşır...

Hava istiləşşşşir....quşşşşlar civildəşşşşir...sular şşşşırıldaşşşşır...qırışşşşığınız açılır...qışşş uzaqlaşşşır...qanınız qızışşşşır...uşşşaqlar qaçışşşır, bağırışşşır, arvad sizinlə barışşşır...gecə şşşəkərləşşir...şirinləşşşir...

Çay şşşırıldayır, sssərin meh əsssir, arılar vızzzıldayır, ot xışşşıldayır, ocaq alışşşır, tüssstülənir, qoyun-quzu mələşşir, quşşlar uçuşşşur, ceyran-cüyür ötəşşir, bülbüllər bir-biri ilə səsləşşşir...

...kabab cızzzhacızz, samovar dızzhadızz, pışşhapışş , pıkhapık, şşşişşlik isssti, bulaq sssuyu ssərin, təndir-pendir, göy ssoğan, şşşüyüd, keşşşnişş, rədd olsun işşş, çək dişşinə şşşişşş, gözz şşişş, əl-üzz hiss, bir tikə boğazdan mədəyə düşşdü, başşş ağrısı keşşdi, araq süzzzüldü, könül nəşşşələndi, bığlar şşşeşşələndi, bədən ssüsstləşdi, ssinə genişşşləndi, beyin dumanlaşşşşır, problemlər uzaqlaşşşır...

Aşşşıq danışşşır, sazzz şşeirə qarışşşır, Kərəm Əsssliyə qovuşşur, bir də qovuşşşurr, bir dəffəə də qovuşşur, əldən düşşşür, keşşşiş aradan sivişşşir, Koroğlu aşşşı aşşşırır, bığlarını eşşir, sal yanır, çay alışşır, lal danışşır, kar eşşşidir, topallar qaçışşır, kütlər ağıllaşşşır, biqeyrətlər namussdan danışşşır, kimsə hardasa kiminləsə torpaq uğrunda savaşşır, özzzləri bilərlər, bizzə, ssizzə nə?, biz sakit, şşşad-xürrəm, röyalarda uçuşşşuruq, göylərlə savaşşşırıq, mələklərlə uçuşşuruq, yeddi qatı dolaşşşırıq, yerdə nə işşşimiz var?, toxluq olsun, yemək olsssun, içmək olsssun, maşşın olsun, arvadlar üzük alssın, qaşşşı olsssun, yaxın sirdaşşşın olsun, oynaşşşın olsun, pullu-dövlətli qardaşşın olsssun... millətin başşşı kefə qarışşşşsın, eyşşş-işşşrətə girişşsin...piss yaxşşıya dolaşşşsın, məzzhəb itssin, ara qarışşsın...

Ermənilər sussssuur...rusların başşşı öz işşşlərinə qarışşşır...daşşşnaqlar Qarabağdan qaçışşşşır...milli şşşşura xalqla yaxınlaşşşır. Xalq hökümətlə barışşşır. Nümayişşşlər azalır. Din xadimləri öz işşşşşləri ilə məşşşğul olur...şşşəxsi təşşşşəbbüs reallaşşşşşır...ssərvət hamının arasında bərabər bölüşşşdürülür. Kəndçi kəndçiləşşşir...şşşşəhərli şşşəhərləşşşir...qaçqınlar öz yaşşşşayışşş yerlərinə qayıdır...

İmkanlarımız genişşşlənir. Müstəqilləşşşiririk, inkişşşşaf edirik, bir çox düşşşmən ölkələrlə qardaşşşşlaşşşırıq...Amerika ilə ötüşşşürük...bütün ölkələr bizimlə hesablaşşşır...

...qaz uçur fısshafıss,

... neft axır şşırhaşşır,

...millət taleyi ilə barışşır,

... barışşır,

... barışşşır

...boş-boş şşşeylərdən danışşşır...

Yazzzz gəlir, yonca bitir...ölmüşşş eşşşəklər dirilir, anqırışşşır...

Şşşşşşııııııırrrrrr, şşşşşıııııırrrr...millət yatışşşır...

Yuxunuz şşşirin olssssun. Yatışşşın.

Həyat yatanda gözəlləşşşir...

XS
SM
MD
LG