Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 19 Yanvar, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 13:46

«QİÇS-in yayılmasında narkomanlar və məhbus həyatı yaşayanlar xüsusi rol oynayılar»


BMT-­nin Nar­ko­tik­lə­rə və Ci­na­yət­kar­lı­ğa qar­şı Mü­ba­ri­zə üz­rə Ofi­si Azər­bay­can­da «Nar­ko­tik is­ti­fa­də­çi­lə­ri və məh­bus­lar ara­sın­da QİÇS xəs­tə­li­yi­nin pro­fi­lak­ti­ka­sı­na dair» he­sa­bat ha­zır­la­yıb. Fevralın 20-də Mil­li Məc­li­sin So­sial Si­ya­sət Dai­mi Ko­mis­si­ya­sın­da he­sa­ba­tın təq­di­ma­tı ke­çi­rilib. Sözügedən ko­mis­si­ya­nın səd­ri, deputat Hadı Rə­cəb­li ­deyib ki, Azər­bay­can­da QİÇS­-in ya­yıl­ma­sın­da nar­ko­man­lar və məh­bus hə­ya­tı ya­şa­yan­lar xü­su­si rol oy­na­yır­lar. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, ko­mis­si­ya sə­nə­di öy­rə­nə­rək öl­kə­də «QİÇS-­lə mü­ba­ri­zə haq­qın­da» ye­ni qa­nu­nun qə­bul edil­mə­si qə­naə­ti­nə gə­lib. Çün­ki 1997-­ci il­də qə­bul edil­miş qa­nun köh­nə­lib və gü­nün tə­ləb­lə­ri­nə ca­vab ver­mir. ­Rə­cəb­li həmçinin «Nar­ko­ma­ni­ya­ya qar­şı mü­ba­ri­zə haq­qın­da» qa­nu­na da əla­və və də­yi­şik­lik­lə­rin edi­lə­cə­yi­ni bil­dirib.


XS
SM
MD
LG