Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 17 İyun, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 10:01

Azərbaycan kazakları hökumətdən sosial dəstək istəyirlər


Bu ba­rə­də Azər­bay­can­da­kı Ka­zak Təş­ki­la­tı­nın rəh­bər­li­yi ok­tyab­rın 22-də ke­çir­di­yi mət­bu­at konfransında bil­di­rib.


Ka­zak Həm­yer­li­lər Bir­li­yi ata­ma­nı­nın mü­şa­vi­ri Nə­ri­man Ta­ra­qa­çev de­yir ki, ka­zak­la­rın əsas prob­le­mi iş­siz­lik və ma­liy­yə ça­tış­maz­lıq­la­rı ilə bağ­lı­dır.


Ka­zak­lar MDB öl­kə­lə­rin­dən olan həm­yer­li­lə­ri­nin gu­ya Dağ­lıq Qa­ra­bağ­la əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri ya­rat­maq niy­yə­ti­nə düş­mə­si və Ye­re­van­da qu­rul­tay ke­çi­rə­cək­lə­ri ba­rə­də Er­mə­nis­tan KİV-də ya­yı­lan mə­lu­mat­la­rı tək­zib edib­lər.


Ha­zır­da Azər­bay­can­da 1300-dən ar­tıq ka­zak ya­şa­yır.


XS
SM
MD
LG