Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2023, 01 Dekabr, Cümə, Bakı vaxtı 21:02

Üzeyir bəy Hacıbəyli. İnanmayan kafirdir


Lap әvәllәrdә bizim idarәmizә Osmanlı qәzetlәri gәlәrdi. Bu qәzetlәr bir-birinin üstә qat-qat yığılıb kәndirlә bağlanmış olardı. Osmanlı qәzetlәrini görüb, biz çox sevinәrdik vә tez kәndiri qırıb qәzetlәri açardıq ki, görәk Osmanlıda nә var, nә yox, görәk bizlәrdәn nә yazırlar, özlәrindәn nә yazırlar. Gözümüzü qәzetin ora-burasına gәzdirib axtarardıq, axtarardıq, amma nә Osmanlıya dair vә nә dә bizlәrә dair heç bir şey tapmazdıq! Ancaq elә bunu görәrdik ki, yazıb "Bu gün pәk sicaqdır", "Yoğurt (qatıq) insana nәfdir", "Fransa sәfiri dün vapora rakib olaraq, Parisә mütәvәccәhәn rәvanә oldu" vә sairә. Beş-altı dәfә biz Osmanlı qәzetlәrini bu cürә açdıq, gördük ki, elә hamankı sözlәr yazılıbdır.

Sonra belә qәrar qoyduq ki, daha bir dә zәhmәt çәkib, vaxtımızı zay edib Osmanlı qәzetlәrini oxumayaq. Bu qәrara binaәn idarәmizә Osmanlı qәzetlәri gәlәn kimi götürüb kәndirli-filanlı atardıq zibil sәbәtinә. İqtisad elminә dara olan şәxslәr bizә mәslәhәt görürdülәr ki, bu qәzetlәri zibil sәbәtinә atınca, aparaq bazarda kağız әvәzinә dükançılara sataq. Bizi inandırırdılar ki, bu cürә elәsәk yaxşı pul qazanarıq.

Lakin biz bu alış-verişi arzu edәnlәrә tәrk edib dedik ki, vaxtımız yoxdur.

Qәrәz, Osmanlıda qanuni-әsasi verildi vә hüriyyәt elani-mәtbuat oldu....

Dünәn idarәmizә "Tәrcümani-hәqiqәt" adlı İstambul qәzeti gәldi. Biz bunu görәr-görmәz toyuq cücәlәri çörәk qırığının üstünә yüyürәn kimi, qәzetin üstünә yüyürdük vә başladıq basabas salmağa. Bir tәrәfdәn yayın istisi, bir tәrәfdәn adamların nәfәsi tәr tökә-tökә, ac qurd kimi tamahla qәzeti oxumağa başladıq vә nә gördük? İstambul qәzetinin içindә "hürriyyәt, әdalәt, müsavat, üxüvvәt" sözlәri! Bir dә haman sözlәr ki, bu gün qәzetimizdә götürüb yazmışıq. Tәvәqqә edirik ki, oxuyasınız.

Xülasә ki, hürriyyәtә inanmayan kafirdir.
XS
SM
MD
LG