Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 27 Sentyabr, Bazar ertəsi, Bakı vaxtı 20:08

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il Dövlət Büdcəsi (Qanun)


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinin gəlirləri 16 438 000,0 min manat,
xərcləri 17 072 000,0 min manat (o cumlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 15 938 610,5 min manat,
yerli gəlirləri 499 389,5 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 15 779 160,0 min manat, yerli xərcləri
1 292 840,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri uzrə
aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:
(min manatla)
Gəlirlərin mənbələri
Dovlət
budcəsinin
gəlirləri
2.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 722 000,0
2.2. Huquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 1 780 000,0
2.3. Huquqi şəxslərin torpaq
vergisi
28 000,0
2.4. Huquqi şəxslərin əmlak vergisi 102 000,0
2.5. Əlavə dəyər vergisi 2 302 800,0
2.5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına gorə əlavə dəyər
vergisi
878 000,0
2.6. Sadələşdirilmiş vergi 96 000,0
2.7. Aksiz 533 600,0
2.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına gorə aksiz
79 000,0
2.8. Yol vergisi 39 000,0
2.8.1. Xarici dovlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən odənilən yol
vergisi
11 000,0
2.9. Mədən vergisi 125 200,0
2.10. Gomruk rusumları 232 000,0
2.11. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən
məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri cıxılmaqla) olkədaxili
topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar
320 500,0
2.12. Budcədən verilmiş kreditlər uzrə daxilolmalar 3 415,0
2.13. Azərbaycan Respublikasının dovlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından
alınmış kreditlər uzrə daxilolmalar
2 894,0
2.14. Xarici dovlətlərin hokumətlərinə verilmiş kreditlər uzrə daxilolmalar
833,0
2.15. Səhmlərində dovlətin payı olan muəssisələrdən alınan dividendlər
1 660,0
2.16. Dovlət Neft Fondundan daxilolmalar 9 905 000,0
2.17. Dovlət əmlakının, ozəlləşdirilən dovlət muəssisə və obyektlərinin altındakı
torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar
5 000,0
2.18. Dovlət mulkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar
5 500,0
2.19. Aksiz markaların satışından daxilolmalar 3 000,0
2.20. Dovlət rusumu 105 000,0
2.21. “Dovlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi uzrə
daxilolmalar
4 598,0
2.22. Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 120 000,0
Maddə 3. Muəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fondu və “Dovlət zəmanəti ilə
alınan borcların Təminat Fondu” dovlət budcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
3.1. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fondu 180 000,0
3.1.1. Yol vergisi 39 000,0
3.1.2. Mulkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin
və yuk daşımalarını həyata kecirən şəxslər tərəfindən odənilən
sadələşdirilmiş vergi
12 000,0
3.1.3. İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər 53 070,0
3.1.4. İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gomruk rusumu
51 500,0
3.1.5. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını
tənzimləyən icazənin verilməsi ucun tutulan dovlət rusumu
12 430,0
3.1.6. Nəqliyyat vasitələrinin, o cumlədən motonəqliyyat vasitələrinin,
qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan kecirilməsi ucun
tutulan dovlət rusumu
12 000,0
3.2. “Dovlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” 100 000,0
3.2.1. Azərbaycan Respublikasının dovlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından
alınmış kreditlər uzrə daxilolmalar
2 894,0
3.2.2. “Dovlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi
uzrə daxilolmalar
4 598,0
3.2.3. “Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.13-cu, 2.21-ci və 3.1.1.-3.1.6-cı
maddələrində nəzərdə tutulan daxilolmalar istisna olmaqla, dovlət
budcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait
92 508,0
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə muəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.
Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı
zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər cıxılmaqla) olkədaxili topdansatış
qiyməti arasındakı fərqdən dovlət budcəsinə 30 faiz həcmində yığım muəyyən edilir. Yığım uzrə
hesabat dovru təqvim ayı sayılır. Yığım hesabat dovrundən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dovlət
budcəsinə odənilir və yığımı həyata kecirən təşkilatlar tərəfindən muvafiq icra hakimiyyəti orqanına
onun muəyyən etdiyi formada hesabat təqdim edilir. Yığımların vaxtında odənilməməsinə,
azaldılmasına, yayındırılmasına və hesabatın muəyyən edilmiş muddətdə təqdim edilməməsinə gorə
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq faizlər hesablanır və ya maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir.
Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri
aşağıdakı mənbələrdən gostərilən normativlər uzrə ayırmalar hesabına formalaşır:
6.1. Bakı şəhəri uzrə gəlirlərdən (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fonduna aid
edilənlərdən başqa)
97,49 faiz
6.2. Aşağıdakı mənbələr uzrə daxilolmalardan:
Gomruk rusumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına gorə
əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxcıvan Muxtar Respublikasının gomruk
orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dovlət əmlakının, ozəlləşdirilən
dovlət muəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən
daxilolmalar, xarici dovlətlərin hokumətlərinə verilmiş kreditlər uzrə
daxilolmalar, səhmlərində dovlətin payı olan muəssisələrdən alınan dividendlər,
Azərbaycan Respublikasının dovlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış
kreditlər uzrə daxilolmalar, Dovlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz
markalarının satışından daxilolmalar, dovlət budcəsindən verilmiş kreditlər uzrə
daxilolmalar, “Dovlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa
edilməsi uzrə daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fondunun
gəlirləri
100,0 faiz
Maddə 7. Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar verilir:
7.1. Bakı şəhəri uzrə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) - Bakı
şəhəri uzrə gəlirlərin 2,51 faizi;
7.2. Digər şəhər və rayonlar uzrə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fonduna aid edilənlərdən
başqa) - muvafiq şəhər və rayonlar uzrə gəlirlərin 100 faizi, habelə şəhər və rayonların ərazilərində
fəaliyyət gostərən və mərkəzləşmiş qaydada vergi ucotunda olan vergi odəyicilərindən
hesablanmış fiziki şəxslərin gəlir vergisi, əmlak və torpaq vergiləri.
Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bolmə
və koməkci bolmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yonəldilir.
Xərclərin istiqamətləri Məbləğ
(manatla)
8.1. Umumi dovlət xidmətləri 1.202.486.834,0
8.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli ozunuidarəetmə
orqanlarının saxlanılması xərcləri
341.418.084,0
8.1.2. beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara 100.578.169,0
Xərclərin istiqamətləri Məbləğ
(manatla)
uzvluk haqqı xərcləri
8.1.3. elm xərcləri 123.367.974,0
8.1.4. başqa kateqoriyalara aid edilməyən umumi dovlət xidməti
xərcləri
11.581.294,0
8.1.5.
dovlət borcuna və ohdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər
362.411.313,0
8.1.6. yerli (bələdiyyə) budcələrə verilən dotasiya 5.000.000,0
8.1.7. Naxcıvan Muxtar Respublikasının budcəsinə verilən dotasiya 258.130.000,0
8.2. Mudafiə 1.381.425.503,0
8.2.1. mudafiə quvvələri 1.284.647.004,0
8.2.2. milli təhlukəsizlik 91.415.111,0
8.2.3. mudafiə və təhlukəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 2.397.147,0
8.2.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər 2.966.241,0
8.3. Məhkəmə hakimiyyəti, huquq-muhafizə və prokurorluq
945.140.182,0
8.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 44.411.956,0
8.3.2. huquq-muhafizə 777.538.218,0
8.3.3. prokurorluq 53.110.986,0
8.3.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər 70.079.022,0
8.4. Təhsil 1.582.937.213,0
8.4.1. məktəbəqədər və ibtidai təhsil 96.408.750,0
8.4.2. natamam və orta təhsil 740.223.717,0
8.4.3. internat və xususi məktəblər 51.464.065,0
8.4.4. texniki-peşə məktəbləri və liseylər 73.533.724,0
8.4.5. ali təhsil 116.950.441,0
8.4.6. təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 5.180.324,0
8.4.7. təhsil sahəsində digər xidmətlər 499.176.192,0
8.5. Səhiyyə 658.709.337,0
8.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 87.889.706,0
8.5.2. xəstəxanalar 275.296.358,0
8.5.3. səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 5.506.911,0
8.5.4. səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 3.745.550,0
Xərclərin istiqamətləri Məbləğ
(manatla)
8.5.5. səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 286.270.812,0
8.6. Sosial mudafiə və sosial təminat 1.785.788.168,0
8.6.1. sosial mudafiə xərcləri 1.765.527.651,0
8.6.1.1. Azərbaycan Respublikasının Dovlət Sosial Mudafiə Fonduna
dovlət budcəsindən ayırmalar (transfert)
1.044.300.000,0
8.6.2. sosial təminat xərcləri 20.260.517,0
8.7. Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
254.777.758,0
8.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 125.404.861,0
8.7.2. radio, televiziya və nəşriyyat 59.022.998,0
8.7.3. bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm 57.088.373,0
8.7.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət 13.261.526,0
8.8. Mənzil və kommunal təsərrufatı 344.433.872,0
8.8.1. mənzil təsərrufatı 68.577.370,0
8.8.2. kommunal təsərrufatı 263.932.072,0
8.8.3. su təsərrufatı 11.460.871,0
8.8.4. mənzil və kommunal təsərrufatı ilə bağlı digər xidmətlər 463.559,0
8.9. Kənd təsərrufatı, meşə təsərrufatı, balıqcılıq, ovculuq və ətraf
muhitin muhafizəsi
472.735.785,0
8.9.1. kənd təsərrufatı 450.457.875,0
8.9.2. meşə təsərrufatı 9.754.270,0
8.9.3. balıqcılıq və ovculuq 2.086.446,0
8.9.4. ətraf muhitin muhafizəsi 3.620.557,0
8.9.5. hidrometeorologiya tədbirləri 6.816.637,0
8.10. Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 5.794.110.679,0
8.10.1. tikinti 5.777.100.000,0
8.10.1.1. dovlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 5.774.100.000,0
8.10.2. faydalı qazıntılar 15.010.679,0
8.10.3 geodeziya və xəritəcəkmə 2.000.000,0
Xərclərin istiqamətləri Məbləğ
(manatla)
8.11. Nəqliyyat və rabitə 87.910.935,0
8.11.1. nəqliyyat 70.300.654,0
8.11.2. rabitə 17.610.281,0
8.12. İqtisadi fəaliyyət 185.866.150,0
8.12.1. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 35.000.000,0
8.12.2. iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 20.000.000,0
8.12.3. coxsahəli inkişaf layihələri 129.990.150,0
8.12.4. İqtisadi fəaliyyət sahələri uzrə təcrubə və tətbiqi tədqiqatlar 876.000,0
8.13. Əsas bolmələrə aid edilməyən xidmətlər 2.375.677.584,0
8.13.1. məqsədli budcə fondları 280.000.000,0
8.13.1.1. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Budcə Fondu 180.000.000,0
8.13.1.2. “Dovlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” 100.000.000,0
8.13.2. ehtiyat fondları 800.000.000,0
8.13.2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu 300.000.000,0
8.13.2.2. Dovlət budcəsinin Ehtiyat Fondu 500 000 000,0
8.13.3. əsas bolmələrə aid edilməyən sair xərclər 1.295.677.584,0
Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dovlət budcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi
təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.
Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları uzrə gəlirlər 5.311.600.000,0 manat, o
cumlədən şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 499.389.452,0 manat, “Avtomobil
Yolları” Məqsədli Budcə Fonduna aid olan məbləğ 64.430.000,0 manat, yerli xərcləri 1.290.840.000,0
manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək ucun mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait
791.450.548,0 manat təsdiq edilsin.
Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən təşkilatların budcədənkənar xərcləri
2.000.000,0 manat təsdiq edilsin.
(manatla)

Şəhər və
rayonların
adı
Gəlirlər
Xərclər
Yerli gəlir və
xərcləri
tənzimləmək ucun
mərkəzləş-dirilmiş
xərclərdən ayrılan
vəsait
Cəmi
o cumlədən
şəhər və
rayonların
yerli
gəlirlərinə
aid olan
məbləğ
“Avtomobil
Yolları”
Məqsədli
Budcə
Fonduna aid
olan məbləğ
Şəhərlər:
1 Bakı 4 897 227 000 122 237 452 27 209 000 122 237 452
2 Gəncə 24 609 000 23 688 000 921 000 53 835 405 30 147 405
3 Sumqayıt 62 496 000 60 743 000 1 753 000 60 743 000
4 Lənkəran 13 048 000 12 516 000 532 000 29 827 564 17 311 564
5 Şəki 11 986 000 11 162 000 824 000 31 365 997 20 203 997
6 Yevlax 8 366 000 7 524 000 842 000 20 322 733 12 798 733
7 Mingəcevir 9 202 000 8 900 000 302 000 26 910 519 18 010 519
8 Şirvan 10 722 000 10 238 000 484 000 14 887 622 4 649 622
9 Naftalan 996 000 956 000 40 000 3 012 994 2 056 994
10 Xankəndi
Rayonlar:
11 Abşeron 34 148 000 23 794 000 10 354 000 23 794 000
12 Ağcabədi 5 072 000 4 840 000 232 000 21 089 603 16 249 603
13 Ağdam 4 656 000 4 462 000 194 000 32 386 608 27 924 608
14 Ağdaş 3 868 000 3 708 000 160 000 17 569 083 13 861 083
15 Ağstafa 3 550 000 3 364 000 186 000 14 816 051 11 452 051
16 Ağsu 2 890 000 2 734 000 156 000 11 911 454 9 177 454
17 Astara 7 728 000 2 296 000 5 432 000 16 352 561 14 056 561
18 Balakən 3 932 000 3 050 000 882 000 13 904 431 10 854 431
19 Beyləqan 3 542 000 3 400 000 142 000 14 174 206 10 774 206
20 Bərdə 8 290 000 7 996 000 294 000 27 258 382 19 262 382
21 Biləsuvar 4 130 000 3 174 000 956 000 14 032 677 10 858 677
22 Cəbrayıl 1 016 000 902 000 114 000 11 461 473 10 559 473
23 Cəlilabad 6 442 000 6 088 000 354 000 29 145 169 23 057 169
24 Daşkəsən 1 900 000 1 848 000 52 000 10 595 445 8 747 445
25 Fuzuli 4 644 000 4 544 000 100 000 26 706 931 22 162 931
26 Gədəbəy 3 000 000 2 856 000 144 000 22 782 923 19 926 923
27 Goranboy 3 850 000 3 632 000 218 000 21 825 767 18 193 767
28 Goycay 6 218 000 6 020 000 198 000 19 064 189 13 044 189
29 Goygol 3 752 000 3 560 000 192 000 12 917 393 9 357 393
30 Hacıqabul 3 518 000 3 340 000 178 000 9 726 056 6 386 056
31 Xacmaz 13 784 000 12 266 000 1 518 000 26 205 268 13 939 268

Şəhər və
rayonların
adı
Gəlirlər
Xərclər
Yerli gəlir və
xərcləri
tənzimləmək ucun
mərkəzləş-dirilmiş
xərclərdən ayrılan
vəsait
Cəmi
o cumlədən
şəhər və
rayonların
yerli
gəlirlərinə
aid olan
məbləğ
“Avtomobil
Yolları”
Məqsədli
Budcə
Fonduna aid
olan məbləğ
32 Xızı 1 468 000 1 448 000 20 000 4 946 384 3 498 384
33 Xocalı 300 000 280 000 20 000 3 267 115 2 987 115
34 Xocavənd 564 000 534 000 30 000 4 690 469 4 156 469
35 İmişli 6 514 000 6 272 000 242 000 17 588 098 11 316 098
36 İsmayıllı 3 830 000 3 632 000 198 000 18 218 121 14 586 121
37 Kəlbəcər 1 098 000 1 068 000 30 000 17 910 428 16 842 428
38 Kurdəmir 4 472 000 4 294 000 178 000 16 143 602 11 849 602
39 Qax 2 980 000 2 850 000 130 000 14 912 108 12 062 108
40 Qazax 4 382 000 4 088 000 294 000 17 537 630 13 449 630
41 Qəbələ 8 144 000 7 896 000 248 000 17 276 825 9 380 825
42 Qobustan 2 310 000 2 218 000 92 000 7 324 422 5 106 422
43 Quba 12 400 000 12 052 000 348 000 25 560 252 13 508 252
44 Qubadlı 3 100 000 2 983 000 117 000 9 340 108 6 357 108
45 Qusar 5 172 000 4 982 000 190 000 16 871 623 11 889 623
46 Lacın 1 858 000 1 778 000 80 000 19 283 225 17 505 225
47 Lerik 1 648 000 1 566 000 82 000 15 382 210 13 816 210
48 Masallı 7 154 000 6 792 000 362 000 23 277 520 16 485 520
49 Neftcala 4 094 000 3 944 000 150 000 14 162 339 10 218 339
50 Oğuz 2 100 000 1 982 000 118 000 9 721 806 7 739 806
51 Saatlı 5 660 000 5 554 000 106 000 16 285 580 10 731 580
52 Sabirabad 6 808 000 6 608 000 200 000 22 914 144 16 306 144
53 Salyan 6 626 000 6 394 000 232 000 21 002 301 14 608 301
54 Samux 2 360 000 2 252 000 108 000 10 701 248 8 449 248
55 Siyəzən 2 948 000 2 888 000 60 000 6 973 061 4 085 061
56 Şabran 3 736 000 3 622 000 114 000 9 950 833 6 328 833
57 Şamaxı 6 316 000 6 074 000 242 000 19 436 541 13 362 541
58 Şəmkir 6 776 000 6 258 000 518 000 33 358 571 27 100 571
59 Şuşa 1 200 000 960 000 240 000 6 208 663 5 248 663
60 Tərtər 3 200 000 3 102 000 98 000 12 809 921 9 707 921
61 Tovuz 9 100 000 5 068 000 4 032 000 29 613 834 24 545 834
62 Ucar 3 100 000 2 980 000 120 000 13 751 988 10 771 988
63 Yardımlı 1 548 000 1 474 000 74 000 11 731 353 10 257 353
64 Zaqatala 6 528 000 6 234 000 294 000 21 814 929 15 580 929

Şəhər və
rayonların
adı
Gəlirlər
Xərclər
Yerli gəlir və
xərcləri
tənzimləmək ucun
mərkəzləş-dirilmiş
xərclərdən ayrılan
vəsait
Cəmi
o cumlədən
şəhər və
rayonların
yerli
gəlirlərinə
aid olan
məbləğ
“Avtomobil
Yolları”
Məqsədli
Budcə
Fonduna aid
olan məbləğ
65 Zəngilan 1 082 000 1 054 000 28 000 7 653 456 6 599 456
66 Zərdab 2 442 000 2 370 000 72 000 12 356 336 9 986 336
Cəmi: 5 311 600 000 499 389 452 64 430 000 1 290 840 000 791 450 548
Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə Bakı şəhəri uzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin tənzimlənməsi
muvafiq icra hakimiyəti orqanı tərəfindən bu Qanunun 6.1-ci və 7.1-ci maddələri ilə muəyyən edilmiş
Bakı şəhəri uzrə gəlirlərdən dovlət budcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə və Bakı şəhəri uzrə yerli
gəlirlərə ayırma normativlərinin muvafiq olaraq 2 faiz-bənddən cox olmamaqla artırılması və
azaldılması yolu ilə həyata kecirilir.
Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci ildə dovlət daxili və xarici borcları uzrə odəniş
məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
(manatla)
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
Daxili dovlət borcu uzrə
faiz odənişləri
əsas borc uzrə odənişlər
126.466.004,0
30.289.924,0
96.176.080,0
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
Xarici dovlət borcu uzrə
faiz odənişləri
əsas borc uzrə odənişlər
235.945.309,0
121.109.537,0
114.835.772,0
Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci ildə daxili dovlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 1 200
000,0 min manat, xarici dovlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 2 000 000,0 min manat təsdiq edilsin.
Maddə 14. Dovlət budcəsinin icrası prosesində “Budcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 7-ci maddəsinə muvafiq olaraq mudafiə olunan xərc maddələri ilk novbədə, digər xərc
maddələri isə dovlət budcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşmə mənbələri uzrə daxilolmaların
vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.
Maddə 15. Dovlət budcəsi kəsirinin yuxarı həddi 634 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun
maliyyələşdirilməsi ozəlləşdirmədən və daxili və xarici borclanmadan, o cumlədən xaricdə qiymətli
kağızların yerləşdirilməsindən, dovlət budcəsindən maliyyələşən təşkilatların odənişli xidmətlərindən
daxilolmalar, xarici qrantlar və 2012-ci il 01 yanvar tarixinə dovlət budcəsinin vahid xəzinə hesabının
qalığı hesabına həyata kecirilsin.
Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il icmal budcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin
məbləği 20 203 835,2 min manat muəyyən edilsin.
Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dovlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan,
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il icmal budcəsinin kəsiri 12 679 084,0 min manat məbləğində
muəyyən edilsin.
Maddə 18. Bu Qanun 2012-ci il yanvarın 1-dən quvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 dekabr 2011-ci il.
XS
SM
MD
LG